За директорите подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси за 2017 г.

15.05.2018

За директорите подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси за 2017 г.

 

Изх. № РУО1-11595/14.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С окончателно прието допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), Народното събрание удължи срока за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси за 2017 г.

Поради краткият срок за подаване на декларации за имущество и интереси за 2017 г. по чл. 35, ал.1, т.2, големия брой обстоятелства, които трябва да се декларират и необходимото време за събиране на информацията за деклариране от задължените лица, в срок до 5 юни 2018 г. включително, е необходимо да представите в РУО – София-град ЛИЧНО, декларация за имущество и интереси за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по чл. 35 ал.1, т.2 на хартиен и на електронен носител (CD).

Декларациите на хартиен и на електронен носител се подават в стая 401 - Деловодство, IV-ти етаж в РУО – София-град.

 

Приложение:

  1. Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 за имущество и интереси за 2017 г.
  2. Указания за попълване на декларацията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ ГРАД