ЗУД за края на 2017/2018 г.

07.12.2017

ЗУД за края на 2017/2018 г.

Изх. № РУО1-28809/ 07.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТНИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

 

ДО ДИРЕКТОРИ НА ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-405/05.12.2017 г. на МОН относно предстоящото отпечатване на задължителните документи за края на 2017/2018 г. приложено Ви изпращам:

 

1.Писмо с изх. № РУО1-28808/ 07.12.2017 г. на началника на РУО – София-град;

2.Заявка за доставка на документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за края на 2017/2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

(Съгласно заповед №РД 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката)