Идентифициране на деца в риск

12.06.2018

Идентифициране на деца в риск

Изх. № РУО1-15072/12.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно писмо на МОН с вх. № РУО 1-14743/08.06.2018 г. във връзка с оптимизирането на процесите и успешното изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е необходимо в срок до 18.06.2018 г. да извършите следните дейности:

  1. В Информационната система за развитие на Механизма (ИСРМ) ще бъде оповестен списък с имената на децата и учениците и натрупаните от началото на учебната 2017/2018 година (15.09.2017 г. до 01.06.2018 г.) отсъствия от учебни часове по уважителни и по неуважителни причини. Той е интегриран на база подадената информация в Модул „Отсъствия“ от НЕИСПУО. В списъка следва да се отбележат децата и учениците в риск от отпадане, идентифицирани по някой от следните критерии: повече от 130 часа отсъствия по уважителни и неуважителни причини общо и повече от 40 часа отсъствия по неуважителни причини; за децата от предучилищните групи - повече от 24 дни по неуважителни причини. Има възможност в списъка да бъдат идентифицирани в риск от отпадане деца и ученици, които формално не отговарят на посочените критерии, както и да не бъдат идентифицирани като деца и ученици в риск, въпреки че критериите са налице. В тези случаи в определеното в ИСРМ място следва да се направят пояснения за взетото решение относно всяко дете или ученик. 
  2. За селектираната група деца, които имат повече от посочените по-горе отсъствия по неуважителна причина и подлежат на задължително предучилищно или училищно образование съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗПУО директорът на училището подава сигнал с имената и броя на отсъствията по неуважителни причини за посочения период до кмета на съответната община (с копие до областните управители) с искане за налагане на административно наказание на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за децата и учениците по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование с обратна връзка към училището.

Операциите по определянето на децата и учениците в риск от отпадане, по генерирането и изпращането по електронен път на писмата към кмета на съответната община и обратна връзка към училището, РУО и областните управители са автоматизирани през училищните портали на ИСРМ „Посещаемо и безопасно училище“.

Предоставените училищни портали ще останат постоянно действащи с функции по защитен обмен на данни по изпълнението на целите на Механизма в структурата на МОН и междуинституционална координация на училищата с общинските, областните и националните институции.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД