Извадкова верификация на представените разходооправдателни документи (отчетени разходи) по проект BG05M2ОР001-2.004-0004 ТВОЯТ ЧАС – фаза I“

07.11.2018

Извадкова верификация на представените разходооправдателни документи (отчетени разходи) по проект BG05M2ОР001-2.004-0004 ТВОЯТ ЧАС – фаза I“

Изх. № РУО1- 28459/07.11.2018 г..

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9107-175/05.11.2018 г., с вх. № РУО1 – 28380/06.11.2018 г. Ви уведомявам, че Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще извърши извадкова верификация на представените разходооправдателни документи (отчетени разходи) по проект BG05M2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“, при спазване Указанията на Европейската комисия за извършване на извадков одит.Проверката ще включва отчетни документи по видове разходи, като за всеки вид разход ще се генерират отделни извадки от влезлите в отчет разходи при спазване на Методологията на УО. Разходите, за които се прилага извадкова верификация са:        - Възнаграждения на ръководители на извънкласни дейности по трудови правоотношения с училището.        - Възнаграждения на директори на училища.        - Възнаграждения на ръководители на извънкласни дейности, външни за училището лица (ФЛ и ЮЛ).        - Възнаграждения на счетоводители по трудови правоотношения с училището.        - Възнаграждения на счетоводители, външни за училището лица (ФЛ и ЮЛ).        - Материали за извънкласни дейности.        - Консумативи за извънкласни дейности.        - Разходи за организиран транспорт и за застраховка на учениците.        - Разходи за посещения на обекти.        - Възнаграждения на регионални координатори.Етапите и сроковете на проверката от Управляващия орган на документите в информационната система /ИС/ за отчет, съгласно писмо № BG05M2ОР001-2.004-0004-С04-М088 от 05.11.2018 г., включват: 

1.      До 09.11.2018 г. експертите от УО ще извършат проверка на документите в ИС на проекта. При констатиране на пропуски, които могат да бъдат отстранени, документите ще се връщат с точни указания какво трябва да направи училището.

2.      В периода от 10.11.2018 г. до 14.11.2018 г. училищата и РУО, които имат върнати от отчет 6 в информационната система на проекта, коригират пропуските (добавят липсващи документи, пояснения и др.) в съответствие с конкретните указания на УО. Училищата не могат да изтриват върнатите от УО документи, а само добавят нови документи или пояснения.

3.      От 15.11.2018 г. се прекратява възможността за коригиране от училищата на върнати от УО документи по отчет 6 в информационната система на проекта. Експертите от УО проверяват качените от училищата допълнителни документи и пояснения, въз основа на което вземат окончателно решение за верификация на съответния разход.

Обръщам внимание, че разходите за възнаграждения на ръководители на извънкласни дейности с външни за училището физически лица и за счетоводители, наети по граждански договори задължително се окомплектоват със Сметка за изплатени суми на лицата по чл. 45, ал.4 от ЗДДФЛ.

Ако в срок до 15 ноември 2018 г. пропуските по върнатите документи от отчет 6 в информационната система не бъдат отстранени, същите няма да бъдат включени в следващ междинен и финален отчет. Разходите, върнати за отстраняване на пропуски, за които училищата не спазят сроковете и указанията на УО за отстраняването им, остават за сметка на съответното училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЗЛАТКА ИВАНОВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД/ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД02-2529/05.11.2018 Г.НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД /