Изготвяне на годишен доклад състоянието за СФУК за 2017 г.

12.01.2018

Изготвяне на годишен доклад състоянието за СФУК за 2017 г.

 

Изх. №  РУО1-824/12.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ  НА  

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

ЦПЛР/ЦСОП/СОЗ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-385/16.11.2017 г. на МОН, постъпило с вх. № РУО1- 27423/17.11.2017 г. в РУО – София-град и в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) министърът на образованието и науката представя на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в МОН.

Всички държавни училища и обслужващи звена, финансирани от МОН следва да  представят в РУО – София-град доклад и попълнен въпросник за състоянието на СФУК за 2017 година.

Крайният срок за представяне на доклада и въпросника е 26.01.2018 г. в стая 422 на РУО – София-град.

За Ваше улеснение електронният вариант на въпросника за състоянието на СФУК за 2017 г. и указанията за неговото попълване са публикувани на електронната страница на Министерството на финансите (ИСФУКВО/Документи/Методология/Финансово управление и контрол).

 

Д- Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД