Изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност

11.09.2019

Изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност

Изх. № РУО1-26307/11.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящата кампания по съгласуване на Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 2 и Списък-Образец № 3  за учебната 2019/2020 г. и подаване на информацията в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО), Ви уведомявам следното:

  1. .Годишният план за квалификационна дейност на образователната институция следва да бъде изготвен по утвърдения от РУО – София-град образец, приложен към настоящето писмо. Същият можете да намерите и на сайта на РУО – София-град в раздел „Образци на документи“.

2.Планът за квалификационна дейност е част от Годишния план за дейността на институцията и следва да се приложи към Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 2 и Списък-Образец № 3. Моля при подаване на информацията в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО) Годишният план за квалификационна дейност и приложенията към него да бъдат сканирани и качени в отделен файл в  раздел „Документи“ с наименование „План за квалификационна дейност и приложения“.

Приложено Ви предоставям Указание за планиране, организиране и осъществяване на квалификационната дейност на институционално ниво и изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност на образователната  институция за учебната 2019/2020 г. и приложените към него Правила за вътрешноинституционална и продължаваща квалификация в изпълнение на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Образец на Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г.
  2. Указание за планиране, организиране и осъществяване на квалификационната дейност на институционално ниво и изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност на образователнатаинституция за учебната 2019/2020 г.
  3. Насоки за изготвяне на Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната и на продължаващата квалификация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД