Изпълнение на т. 3.1 от Указанията за организиране и провеждане на оценяването на пригодността на проектите на учебници

14.03.2019

Изпълнение на т. 3.1 от Указанията за организиране и провеждане на оценяването на пригодността на проектите на учебници

Рег. № РУО1- 6577/14.03.2019 г.

 

                                                                           

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД,

В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА НА УЧЕБНИЦИ ЗА VIII, X КЛАС И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ПО ЧУЖД ЕЗИК

ПО УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА НИВО ОТ ОЕЕР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнението на т. 3.1 от Указанията за организиране и провеждане на оценяването на пригодността на проектите на учебници за VІІІ клас и учебници за X клас и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка, моля копие от изготвената  заповед от директора на училището да бъде представено в деловодството на РУО – София-град, стая 401, в срок до 18.03.2019 година (понеделник).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД