Информационна система по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

11.09.2019

Информационна система по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Рег. № РУО126191/ 11.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           

Уведомявам Ви, че вече е осигурен достъп на потребителите до информационната система за управление и отчитане по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, на адрес: https://podkrepazauspeh.mon.bg/, на който са публикувани Указания за изпълнение на дейностите по проект  BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и списък с контакти с членовете на екипа за организация и управление на проекта.

 

Първоначалният вход от директорите на училищата, имащи право за участие в проекта, в системата се извършва на адрес https://podkrepazauspeh.mon.bg/actions/login, чрез посочване на официалния e-mail на училището и избиране на функция "Забравена парола". След натискане на бутон "Смени парола" ще получите парола на посочения e-mail, която да използвате за вход в системата. Ръководство за функционалностите и последователността на процесите в информационната система е качено в меню „Помощ“ и е видимо след успешен вход.

 

Информацията, която следва да бъде въведена в системата, включва периода от стартиране на допълнителните обучения по Дейност 3 и Дейност 4 до края на учебната 2018/ 2019 година (14 септември 2019 г.). Срокът за въвеждане на данните в системата е до 20 септември 2019 г. (петък).

 

Във връзка с определянето на училища за участие в дейности по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, едновременно одобрени за участие и в интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 (Интегрирана схема между ОП РЧР и ОП НОИР), Ви уведомявам, че за учебната 2019/2020 година ще могат да участват и в двата проекта. За участието им Управляващият орган на ОПНОИР ще даде допълнителни указания как демаркацията да се осъществи  на „ниво ученик“ за съответната проектна дейност.

 

С уважение,

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД