Информация за курсове за педагогически специалисти

14.09.2018

Информация за курсове за педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1- 23842/14.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО1 – 23164 /10.09.2018 г., Ви уведомявам, че „Интер пиар“ ЕООД е обучителна организация със Система за управление на качеството ISO 9001:2015 приложима за изготвяне и провеждане на обучения на директори, заместник директори на детски градини и училища и педагогически специалисти свързани с подобрението на ключовите и професионалните им компетентности.

Информация за предлаганите обучения и условията за включване може да намерите на адрес:  www.bgcommunity.net/education/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД