Информация за обучения за повишаване квалификацията на учители в ДГ

05.07.2018

Информация за обучения за повишаване квалификацията на учители в ДГ

Изх. № РУО1-17602/04.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ01-16681/28.06.2017 г. от Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове на следния адрес: http://razvitie-bg.com/about_us.html

Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД