Кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище".

05.09.2019

Кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище".

Изх. № РУО1-25601/04.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА

ПОДКРЕПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД               

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-292/30.08.2019 г. на Министерство на образованието и науката и във връзка с одобрената с Решение № 172 от 29.03.2019 г. на Министерския съвет Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, Ви уведомявам, че можете да кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище".

Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията, както и образец на формуляра за кандидатстване по модула са в електронната платформа Национални програми 2019 на интернет страницата на МОН, в секция „Програми и проекти".

Кандидатстващите по Модул II „Сигурност в училище" следва да имат предвид, че по Националната програма не се финансира изготвянето на охранително обследване и абонаментна поддръжка на изградените системи. Същите трябва да бъдат заплащани от делегирания бюджет на училището.

В срок до 30.09.2019 г. училищата в системата на МОН, центрове за специална образователна подкрепа, възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати представят проектните си предложения на сайта за кандидатстване:  https://np.mon.bg;

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към членовете на екипа за управление на модула по програмата, които са посочени на интернет страницата на министерството.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД