Конкурс за есе на ПУ „Паисий Хилендарски“

13.02.2018

Конкурс за есе на ПУ „Паисий Хилендарски“

Изх. № РУО1- 3693/13.02.2018 г.   

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с постъпило писмо на ПУ „Паисий Хилендарски“ в РУО-София - град с вх. № РУО1- 3173/07.02.2018 г., приложено Ви изпращам документите, разработени от катедра „Социология и науки за човека“ относно  провеждане на Национален  конкурс за ученическо есе „Култури на знанието и свят на живота“.   

В конкурса могат да участват учениците от дванадесети  клас.

 

Приложение 1.  - Покана за участие

Приложение 2. - Декларация за авторство

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-406/ 06.02.2018 г.

 на началника на РУО-София - град)