Контакт с организаторите на кампания да гледат българския игрален филм „Възвишение“

14.11.2017

Контакт с организаторите на кампания да гледат българския игрален филм „Възвишение“

Изх. № РУО1-27032/14.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № РУО1-26675/09.11.2017 г., Ви информирам, че промененият телефонен номер за контакт с организаторите на кампания, даваща възможност на ученици от IX до XII клас да гледат новия български игрален филм „Възвишение“ е: 0893653786.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/