крайният срок за подаване на формуляр-заявление с приложени документи за предоставяне на еднократна парична награда за учители, ръководители на училищни отбори и индивидуални състезатели, завоювали призови места на Ученически игри през учебната 2018/2019

03.09.2019

крайният срок за подаване на формуляр-заявление с приложени документи за предоставяне на еднократна парична награда за учители, ръководители на училищни отбори и индивидуални състезатели, завоювали призови места на Ученически игри през учебната 2018/2019

Изх. № РУО1-25379/03.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-25000/28.08.2019 г. Ви уведомявам, че на 04.10.2019 г. е крайният срок за подаване на формуляр-заявление с приложени документи за предоставяне на еднократна парична награда за учители, ръководители на училищни отбори и индивидуални състезатели, завоювали призови места на Ученически игри през учебната 2018/2019 г.                                           

 

Еднократната парична награда се връчва в следните категории:

  • Първо - Шесто място на Градско първенство по вид спорт – 100 лв.                                                                                                          
  • Първо - Трето място на Републиканско първенство по вид спорт – 120 лв.
  • За учители, определени със заповед на директора на училището, класирали повече от един отбор и индивидуални състезатели по вид спорт, възрастова група и пол на Републиканско първенство/ I-III/ място и на Градско първенство/ I-IV/ място – 130 лв.     

За допълнителна информация:

Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“:

Надежда Герова, старши експерт – 02/981 06 51; 0896 84 74 51

Валентина Ликова, старши експерт – 02/980 24 78; 0884 322 644

Теодора Филева, старши експерт – 02/981 06 47; 0884 322 642

 

Приложение: 1. Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за учители

                         2. Формуляр – Заявление за предоставяне на еднократна парична награда

                         3. Процедура 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД02-1849/27.08.19 г.

на началника на РУО – София-град/