Насочване на инвестиции и изготвяне на Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура, необходима за подготовката на Оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021 - 2027 г.

05.09.2019

Насочване на инвестиции и изготвяне на Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура, необходима за подготовката на Оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021 - 2027 г.

Изх. № РУО1-25593/04.09.2019 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА,

ВТОРОСТЕПЕННИ И ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЕРСТВА

                                                                                                                                                                                                                               

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-297/03.09.2019 г. на МОН, вх. № РУО1-25451/ 03.09.2019 г., е необходимо всички училища да предоставят информация за извършените в последните 10 г. цялостни ремонти, както и такива, които предстои да бъдат изпълнени до края на 2020 г., финансирани по европейски програми (ОПРР, ПРСР и др.) и проекти и/или от инвестиционната програма на съответния първостепенен разпоредител с бюджет (общини, министерства). По този начин след анализ на информацията ще е възможно инвестициите в образователна инфраструктура през следващия програмен период да бъдат насочени към училища и прилежащите им сгради и терени, в които не са извършвани цялостни интервенции по подобряване на материалната база.

Информацията се попълва от образователните институции, в чиито основен учебен корпус, общежитие, бази за практическо обучение, физкултурни салони или прилежащо дворно място и спортни площадки в последните 10 г. са извършвани цялостни ремонти, финансирани по европейски програми (ОПРР, ПРСР и др.) и проекти и/или от инвестиционната програма на съответния първостепенен разпоредител с бюджет (общини, министерства) или в които има проекти, които са в процес на изпълнение или предстои тяхното изпълнение до края на 2020 г.

Обръщам Ви внимание, че в колони № 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 от приложената таблица следва да се избере от падащо меню една от няколко възможни опции, а в колони № 10, 12, 14, 16, 18 и 20 – да се даде кратко описание на изпълнените дейности (където е приложимо).

Моля в срок до 12,00 часа на 10.09.2019 г. (вторник) да изпратите на e-mail: [email protected] изискваната информация съгласно приложената справка.

В случай на възникнали въпроси относно попълването на таблицата можете да се обръщате към Велимир Бенов - началник-отдел „Ремонтни дейности" в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки" – тел.: 02/92 17 479.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД