Национален летен турнир по информатика, гр. Пловдив

30.05.2018

Национален летен турнир по информатика, гр. Пловдив

Изх. № РУО1-13622/30.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. и № РД 09-5669/08.11.2017 г.   на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година Ви уведомявам, че от 08 до 10 юни 2018 г. в гр. Пловдив ще се проведе Национален летен турнир по информатика. Съорганизатори на турнира са Регионално управление на образованието-Пловдив, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, град Пловдив.Предварителната поименна заявка се изпраща на електронен адрес:tabakova_rio@abv.bg. Заявката не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана със старши експерта по информатика и информационни технологии. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището преди провеждане на състезанието. Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 08.06.2018 г. и се отразяват в заявката.Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществява от ръководителите.Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.

Приложение:

  1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София;
  2. Декларация за оповестяване на резултат

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД