Националната програма за развитие на образованието „ Заедно за всяко дете "

27.06.2018

Националната програма за развитие на образованието „ Заедно за всяко дете "

Изх. № РУО1-16666/27.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение писмо на МОН № 9105-199/11.06.2018 г. с вх. № РУО 1-15004/11.06.2018 г., предоставям на Вашето внимание необходимите приложения за кандидатстване в националната програма „Заедно за всяко дете":

  1. График на дейностите, документите/информацията и сроковете по НП „Заедно за всяко дете" - 2018 година;
  2. Електронни форми на заявките във формат Excel по модул 1 от националната програма;
  3. Формуляр по модул 2 във формат Word.

Формулярите и заявките се изпращат в МОН на електронния адрес на националната програма: zaedno@mon.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД