НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ „ТЕМАТИЧНИ И ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ“ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, 10 – 11 май 2019 г.

15.04.2019

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ „ТЕМАТИЧНИ И ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ“ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, 10 – 11 май 2019 г.

Изх. № РУО1-10047/11.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с постъпило писмо на РУО - Благоевград с вх. № РУО1-8938/03.04.2019 г. приложено Ви изпращам покана с програма  за провеждане на Национална конференция по философия „Тематични и ценностни модели в образованието по философия“, Благоевград, 10 – 11 май 2019 г.  

Конференцията е насочена към преподавателите и изследователите по философия в национален мащаб и има за цел  осъществяване на връзка между висшето и средното училище. Специалният акцент ще е обсъждането на тематичните модели, заложени в учебните програми по философия в средните училища, както и цялостната структура и обезпеченост на учебния норматив от часове по дисциплините от философския цикъл. Също така ще се създаде пространство за дискусия и пробиране на ценностните модели, заложени в учебното съдържание, ценностите и системите от ценности, които обучението по философия утвърждава и с които отговаря на най-актуалното състояние и търсения в съвременното общество и на съвременните разбирания за човека, за неговото предназначение и роля в една глобална цивилизация.

Планира се публикуване на докладите в рецензиран научен сборник на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

 Заявки за участие с  доклад могат да бъдат направени до 30 април 2019 г. с тема и кратък абстракт на доклада на имейл: silvia_kristeva@swu.bg  nevena_krumova@swu.bg

 Докладът може да е на свободна тема в общите посоки, проектирани в анонса на конференцията.

Приложение   -  Програма за провеждане на  Национална конференция по философия   

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД       

                                                                                                                                                                                      

МИЛЕН  БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД / съгласно заповед № РД 10-1209/

09.04.2019 г. на началника  на РУО – София-град /