Национална програма "Квалификация"

17.08.2018

Национална програма "Квалификация"

 

Изх. № РУО1-21546/17.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Национална програма "Квалификация" (НП) 2018 г., Ви уведомявам, че в перода от 03.09.2018 г. до 11.10.2018 г. ще бъдат проведени обучения за 600 педагогически специалисти в сградата на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), адрес: София, пл. "Македония" № 1.

Обученията са за сметка на НП и всяко обучение носи 1 квалификационен кредит. За участниците в обученията са предвидени обяд и кафе-паузи.

Може да заявите желание за участие в повече от една тема.

В срок до 24.08.2018 г. е необходимо да заявите желанието си за участие в обучението на следния линк: https://goo.gl/forms/N9Mfg1Wc4GYcaUQW2

 

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище или детска градина за предстоящите обучения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Теми за обучения и график за провеждането им за педагогически специалисти с ръководни функции.
  2. Теми за обучения и график за провеждането им за учители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Вилма Доминикова

началник на РУО – София-град

(съгласно заповед № РД 10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката)