Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества

11.10.2018

Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества

Изх. № РУО 1 - 26111/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във  връзка с писмо  на МОН с № 9105 – 319/09.10.2018 г., с вх. №  РУО 1 - 25829/09.10.2018 г. в РУО - София - град, Ви уведомявам, че предстои провеждане на национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества за учениците от V- VII клас на столичните училища.

Изследването ще бъде проведено по поръчка на  Националния  център по наркомании /НЦН/ от екипи на „ЕСТАТ“ ООД.

Моля да осигурите достъп и да окажете съдействие на екипите за осъществяване на проучването в поверените Ви училища.

Напомням Ви, че провеждането на изследването трябва да бъде осъществено при спазване на чл. 29 и чл. 30 от Етичния кодекс за работа с деца, които предвиждат да се осигури информирано съгласие от страна на родителите на децата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД