Национално състезание по компютърни мрежи

15.03.2019

Национално състезание по компютърни мрежи

Изх. № РУО1-6498/14.03.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че на 13 април 2019 г.  в гр. София ще се проведе тринадесетото Национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от VIII до XII клас.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за всички ученици.

В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия, с използване на програмата Packet Tracer.

Всички ученици, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират в интернет на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 10 април 2019 г. С направената регистрация учениците получават достъп до специално предоставени учебни материали (на английски език) от курсове в мрежовата академия на Сиско – CCNA Routing and Switching. Всички регистрирани ученици декларират, че ще спазват интелектуалните права за собственост на фирмата Сиско върху предоставените им учебни материали. 

 Състезанието ще се проведе на 13.04.2019 г. в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски” - бул.„Джеймс Баучър”№ 5, а обсъждането на задачите и награждаването – в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади - бул. "Драган Цанков" 21А /срещу "Интерпред"/, на 14.04.2019 г. За подробната програма на състезанието следете страницата на състезанието http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения: 1. Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД