Необходима информация за преподавателската заетост на директора

13.06.2018

Необходима информация за преподавателската заетост на директора

Изх. № РУО1 – 15201/ 13.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с откритите със Заповед № РД 09-1774/ 13.03.2017 г. на министъра на образованието и науката процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за ІІІ клас, учебници за VІІ клас и учебници за ІХ клас за общообразователна подготовка по рамковите учебни планове, моля в срок до 14:00 часа на 14.06.2018 г. да попълните в електронен вид необходимите данни за директора на училището.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД