Нова конкурсна процедура 33.17-2018 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици.

26.06.2018

Нова конкурсна процедура 33.17-2018 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици.

 

Изх.№ РУО1-16456/26.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РУО – София-град е постъпило писмо с вх.№ РУО1-16197/25.06.2018 г. от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката, с което уведомява за нова Конкурсна процедура 33.17-2018 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидатстващи институции са: общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, регионални управления на образованието, държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра:http://coiduem.mon.bg, Раздел „Новини“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД