НП „Без свободен час“

29.06.2018

НП „Без свободен час“

Изх. № РУО1-16953/ 29.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с НП „Без свободен час“ – 2018 г., модул „Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в детската градина“, одобрена с Решение на Министерски съвет № 271 от 20 април 2018 г., е необходимо да представите в РУО – София-град:

- на хартиен носител – справка за полагаемите възнаграждения на заместващите учители (Образец №3) за периода 01.05.2018 г. до 30.06.2018 г. Моля под таблицата да замените изписаното „Началник на РУО-…“ с „Директор на …“;

- на електронен носител (CD) – сканирани Заявка до РУО (Образец №1), Декларация от директора за реално взети учебни/астрономически часове при заместване и полагаеми възнаграждения на заместващите учители (Образец №2), заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия (Образец №5), справка-декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове (Образец №6). За посочения период са валидни само новите варианти на посочените документи.

Документите на училищата, ЦСОП и детските градини ще бъдат приемани на 06.07.2018 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч., както следва:

райони Витоша, Възраждане, Изгрев, Красна поляна, Красно село, Люлин, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Сердика, Студентски, Триадица в стая 408 от г-жа М. Стоилова;

райони Банкя, Връбница, Илинден, Искър, Кремиковци, Лозенец, Младост, Надежда, Овча купел, Панчарево, Слатина, Средец в стая 415 от г-н Станислав Георгиев.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД