НП „Без свободен час“

08.02.2019

НП „Без свободен час“

Изх. № РУО1-3428/ 07.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-167/ 06.02.2019 г. на МОН относно заплащането при заместване на отсъстващ учител по Национална програма „Без свободен час“ Ви информираме следното:

Съгласно чл. 36, ал. 8, т.1, т. 2 и т. 3 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г. (КТД) размерите на стойностите за проведен учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа от учители е съответно 7.20 лв., 6.00 лв. и 5.40 лв.

В Националната програма „Без свободен час“ - 2018 г., т. 6,4. Допустимо максимално финансиране, са регламентирани размерите на стойностите, които програмата възстановява за заместване на отсъстващ учител за един лекторски/астрономичен час, както следва:

-           до 7.50 лв. с включени дължими осигуровки за учител, когато замества в училище и детска градина в населеното място, в което е регистриран по настоящ адрес;

-           до 9.00 лв. с включени дължими осигуровки за учител, когато замества в училище и детска градина, намиращо се извън населеното място, в което е регистриран по настоящ адрес.

Предвид обстоятелството, че Националната програма „Без свободен час“ - 2019 г. предстои да бъде утвърдена от Министерски съвет, до обнародването ѝ минималните размери на стойностите за проведените от учителите учебни/астрономически часове за заместване на отсъстващ учител следва да бъдат съгласно посочените по-горе разпоредби на КТД.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД