Областен кръг на олимпиадата по испански език

11.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-3638/11.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед  № РД 01-57/08.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по испански език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 16.02.2019 г. от 9:00 часа в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район Слатина, ул. „Слатинска” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Следва да уведомите класираните за участие в областния кръг на олимпиадата по испански език ученици.

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(СЪГЛ.ЗАПОВЕД №РД02-303/06.02.2019г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО-СОФИЯ-ГРАД)