Областен кръг на олимпиадата по математика

08.01.2019

Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-493/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 02 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците от IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Витоша и Красно село в 19. СУ „Елин Пелин“, р-н Красно село, ул. Яков Крайков № 16

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Нови Искър, Овча купел и Надежда в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37,

Младост - в 125 СУ.

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Студентски, Изгрев, Искър, Подуяне, Слатина и Панчарево в 55. СУ „Петко Каравелов“, р-н Студентски, кв. "Дървеница", ул. "Дъбница" №3.

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Триадица, Средец, Възраждане и Сердика в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. "Витоша" №134.

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Лозенец и Оборище в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, р-н Лозенец, ул. Бигла 56.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас от училищата във всички райони в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІ клас – 4 часа;

за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 02 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

В срок до 15.01.2019 г. е необходимо да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище, съдържащ трите имена и предмет, по който преподава квесторът на имейл ruo.sf.lgavrailova@gmail.com (от 1 до 5 класирани ученици-1 квестор, от 6 до 10 класирани ученици-2 квестори, от 11 до 15 класирани ученици-3 квестори и т.н.). На 21.01.2019 г. на електронните пощи на училищата ще бъде изпратено разпределението на квесторите по училища.

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището, в което са разпределени в 07.45 ч. на 02.02.2019 г. за инструктаж.

В срок до 07.02.2019 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на олимпиадата по математика на 02.02.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД