Образец на Работна карта „Характеристика на средата“

11.02.2019

Образец на Работна карта „Характеристика на средата“

ВАЖНО!!!

 

Изх. № РУО1- 3629/11.02/2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с рег № РУО1-3206/06.02.2019 г. в РУО - София-град Ви информирам, че в Националната електронна информационна система за предучилищното и  училищното образование, Модул „Институции“ е достъпна за попълване от училищата и детските градини  работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

Срокът за попълване за учебната 2018/2019 г. е  до 01 март 2019 г.

Обръщам внимание, че съгласно  чл. 7, т.1 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, работната карта е задължителна за попълване, всяка учебна година до 1 март.

Приложение: Образец на Работна карта „Характеристика на средата“. 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(СЪГЛ.ЗАПОВЕД №РД02-303/06.02.2019г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО-СОФИЯ-ГРАД)