Обучение в СФО в ДГ и училища

03.07.2018

Обучение в СФО в ДГ и училища

Изх. № РУО1-17394/ 03.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 21, ал. 12 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието , във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 5/ 03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование в срок до 10.07.2018 г. следва да уведомите с доклад РУО – София-град за резултатите от възпитанието, обучението и социализацията на обучаваните в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие деца в детските градини и училищата и за постигане на определените в чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование цели за учениците в задължителна училищна възраст, обучаващи се в самостоятелна форма, в изпълнение на заповеди на началника на РУО – София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД