ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ НАВОДНЕНИЯ

06.12.2018

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ НАВОДНЕНИЯ

Изх. № РУО1-30586/03.12.2018

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-30287/28.11.2018 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи Ви уведомявам, че в изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, се организира обучение за учениците от столичните училища както следва:

-      за ученици от III до V клас: петдневно обучение за действия при наводнения и последващи кризи, за групи по 20 ученици.

-      за ученици от VI до XII ти клас: обучение в „Час на класа“ за това, как да се подготвим за подготвим за наводнения.

-      за ученици от VI до XII клас: двудневно обучение по самоспасяване и действия по долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи.

Обученията ще се провеждат в центровете на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София, с изключение на обучението в часа на класа.

Цялостната организация, транспортът, настаняването на учениците, тяхното изхранване, всички учебни и други материали са за сметка на организаторите. За всяка група ученици, участващи в обученията, ще се ангажира необходимият брой учители от съответното училище, както и медицински лица, които да придружават ученическите групи, съгласно действащата нормативна уредба срещу заплащане, за сметка на обучаващата страна.

Обученията започват месец октомври 2018г.  и завършват месец март 2021 г.

При проявен интерес от Ваша страна, за заявяване и планиране на обученията за ученици по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, моля да се свържете с Консорциум „ДИКОН-БЧК“ на тел. 02/9445109; e-mail:org@dicon-bg.com

Приложения:

1. Oписание на проекта

2. Заявка за участие

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД