Обучение за учители

11.02.2019

Обучение за учители

Изх. № РУО1-3631/08.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 3443/08.02.2019 г., Ви уведомявам, че „Уча.се“ ЕООД, организира на 25.02.2019 г. в гр. София, ул. „Сребърна“ № 14, ет.4 обучение за учители на тема „Как да развиваме умения на 21 век у учениците“. Продължителността на обучението е 16 академични часа. След успешно завършване се присъжда 1 квалификационен кредит.

За повече информация и заявки: https://ucha.se/uchiteli-obucheniya

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД02-303/06.02.2019 г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО–СОФИЯ-ГРАД/