Обучение по БДП

13.02.2018

Обучение по БДП

 

Изх. № РУО1-3690/13.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-52/07.02.2018 г. на МОН, вх. №РУО1-3646/12.02.2018 г. и в изпълнение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г. и нормативните актове в предучилищното и училищното образование, Ви уведомявам, че е необходимо да предприемете действия, както следва:

  • в предвидените часове за организиране на часа на класа за всички класове от VIII до XII клас да бъде включено обучение по безопасността на движението по пътищата (БДП) през втория учебен срок;
  • конкретните теми и дейности могат да се избират от класния ръководител, като се съобразяват с възрастта и интересите на учениците;
  • учебното съдържание по БДП се комбинира с учебното съдържание, с темите и дейностите от другите тематични области в зависимост от спецификата на обучението;
  • за постигането на очакваните резултати от обучението могат да се включат за участие представители на Пътна полиция, Института за пътна безопасност, Съюза на българските автомобилисти и Българския червен кръст.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО – София-град/