Обучение „Компютърно моделиране за III клас“

29.06.2018

Обучение „Компютърно моделиране за III клас“

Изх. № РУО1-16887/29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-163/16.05.2018 г., вх. № РУ0 1-14291/05.06.2018 г. и писмо от Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалист (НЦПКПС) - Банкя вх. № РУ0 1-14126/04.06.2018 г. Ви уведомявам, че през месец юли 2018 г. продължава провеждането на обучения по програма „Компютърно моделиране за III клас“(общообразователна подготовка).

Обучението е предназначено за учители, преподаващи по учебната програма „Компютърно моделиране за III клас“ (общообразователна подготовка) и не са преминавали през обучение по тази тема.

Програмата на обучението е организирана в 4 дни и включва 32 академични часа, които ще бъдат удостоверени с присъдени 2 квалификационни кредита. Обучението е безплатно.

Регистрация за участие: https://docs.google.com/forms/d/18pABrScp6EtcqLrhRkTBc5scCVJBcFcSIfGsLbbl1Uc/edit

в срок до 04.07.2018 г. със следната информация: трите имена, длъжност, училище, електронна поща и телефон за контакт.

 

Включените в обучението учители ще бъдат информирани допълнително за периода и мястото на обучението на посочените в регистрационния формуляр електронни адреси.  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД