Обучение

27.08.2019

Обучение

Изх. №  РУО1 –24883/27.08.20189 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24786/26.08.2019 г., Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира обучения на учители по методика на обучението на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата на теми: „Методика за обучение на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата“, „Интерактивни методи и техники в обучението по Безопасност на движението по пътищата“ и „Приложение на активно учене в обучението по Безопасност на движението по пътищата“.

Условията за включване в обученията са описани в Приложение 1.

 

Приложение:

1.      Условия за включване в обученията по Безопасност на движението по пътищата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД