Обучения за педагогически специалисти – ТУ - Варна

25.06.2018

Обучения за педагогически специалисти – ТУ - Варна

 

Изх. № РУО1-16242/25.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-15985/20.06.2018 г. от Технически университет – Варна Ви уведомявам, че университетът предлага обучения за учители, директори и други педагогически специалисти.

Информация за темите на предлаганите обучения и условията за включване, можете да получите на следния електронен адрес:  http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се удостоверява квалификационни кредити и се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условия, определени от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД