Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019

10.09.2019

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019

Изх. № РУО1-25945/10.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА: 3 СУ, 15 СУ, 16 ОУ, 24 СУ, 28 СУ, 29 СУ, 37 СУ, 58 ОУ, 59 ОбУ, 62 ОУ, 66 СУ, 67 ОУ, 70 ОУ, 74 СУ, 75 ОУ, 76 ОУ, 77 ОУ, 92 ОУ, 93 СУ, 95 СУ, 97 СУ, 101 СУ, 102 ОУ, 103 ОУ, 106 ОУ, 123 СУ, 124 ОУ, 130 СУ, 134 СУ, 136 ОУ, 141 ОУ, 147 ОУ, 149 СУ,

СГХСТ, ПГСС „БУЗЕМА“, ПГГКИ, ПГСГГ, ПГФК,

ДГ№ 1, ДГ№ 21, ДГ№ 54, ДГ № 62, ДГ№ 90, ДГ№ 115, ДГ№ 119, ДГ № 125, ДГ№ 126, ДГ № 128, ДГ№ 130, ДГ№ 169, ДГ№ 179, ДГ№ 187, ДГ№ 196

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 20-21-00-233/02.09.2019г. вх. №РУО1-25266/02.09.2019 г на директора на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/ЦОИДУЕМ/, Ви уведомявам, че е обявена нова Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, раздел Новини.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД