Одобряване на проекти на познавателни книжки за предучилищно образование

16.04.2018

Одобряване на проекти на познавателни книжки за предучилищно образование

 

Изх. № РУО1-8632/13.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-123/10.04.2018 г., с вх. № РУО1-8379/12.04.2018 г., Ви уведомявам, че процедурите по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група са приключили. Проектите, които са получили обща оценка „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала”, са одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката.

В изпълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти се осигуряват за безвъзмездно ползване по всички образователни направления за всяко дете, записано в съответната група в детска градина или в училище за осъществяване на задължително предучилищно образование.

На официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници”, са публикувани:

  • списък на одобрените познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група, утвърден със заповед № РД 09-664/05.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;
  • график на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за безвъзмездно ползване от децата в трета подготвителна възрастова група и в четвърта подготвителна възрастова група, утвърден със заповед № РД 09-665/05.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;
  • образец на заявки за определяне на количеството на всяка доставка на познавателни книжки, утвърдени със заповед № РД 09-665/05.04.2018 г. на министъра на образованието и науката.

В периода от 10 до 30 април 2018 г. директорите на детските градини и директорите на училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, трябва да попълнят и подадат заявки, както следва:

  • директорите на държавните детски градини и училища до съответния първостепенен разпоредител с бюджети;
  • директорите на частните детски градини и училища до Министерство на образованието и науката;
  • директорите на общинските детски градини и училища до съответната община.

Познавателните книжки, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището, в което се извършва задължително предучилищно образование, в съответствие с програмната система по чл. 70 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Изборът на учителите следва да бъде направен след 05.04.2018 г. - датата на заповедта, с която министърът на образованието и науката е утвърдил графика на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за безвъзмездно ползване от децата в трета подготвителна възрастова група и в четвърта подготвителна възрастова група. Ако някакъв вид избор или елемент от процедура по този избор е извършен преди 05.04.2018 г., той е недействителен и следва да бъде повторен изцяло.

Отново обръщам специално внимание, че съгласно ЗПУО понятието програмна система като цялостна концепция за развитие на детето и като част от стратегията на детската градина, е по-общо и по-широко от използваното до момента в практиката разбиране - като концепция, въз основа на която се разработва поредица от познавателни книжки за съответната възрастова група. Доколкото

всички одобрени познавателни книжки съответстват на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, то детските градини и училищата, които извършват задължително предучилищно образование, са напълно свободни в избора си на нови познавателни книжки в съответствие с формулираната от тях стратегия за развитие. Няма значение какви учебни помагала се използват за първа и за втора възрастови групи.

Всякакви твърдения, че в трета и в четвърта подготвителни възрастови групи следва да се продължи по познавателни книжки на издателството, чиито учебни помагала се използват за първа и за втора възрастови групи, са некоректни и може да се считат за незаконосъобразни и за опит за влияние върху избора на учителите в предучилищното образование. Нещо повече, учителите са напълно свободни както да изберат различни познавателни книжки за трета и за четвърта подготвителни възрастови групи спрямо първа и втора възрастови групи, така и да избират от одобрените познавателни книжки за едно или за няколко образователни направления от едно издателство или от различни издателства.

Важно е да се отбележи, че в случай че бъдат избрани познавателни книжки на едно издателство, които не покриват всички образователни направления съгласно държавния образователен стандарт за предучилищното образование, за останалите образователни направления трябва да бъде направен избор от познавателните книжки на другите издателства, включени в списъка на одобрените познавателни книжки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД