ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

05.12.2018

ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

 

Изх. № РУО 1-30732/05.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ, Ви уведомявам:

І. XXXI Национална олимпиада по  ФИЛОСОФИЯ ще се проведе в три кръга:

1. Общински (училищен) - до 02.02.2019 г.

2. Областен – на 09.02.2019 г. Начало 09.00 часа.

3. Национален – 29.03 - 31.03.2019 г., гр. Варна.

ІІ. Участие:

Олимпиадата по философия се провежда за ученици от VIII до ХІІ клас.

ІІІ. Общински (училищен) кръг:

1. В срок до 31.01.2019 г.  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия за проверка и оценка, определена със заповед на директора /правоспособни учители по философия/. При проверката и оценката всеки от двамата проверители изготвя  кратка рецензия  и определя броя на точките по действащите критерии.  Отделно се изписва обща рецензия, окончателният брой точки на участника/ средноаритметичен от броя точки на двамата проверители/, имената и подписите на проверителите.

2. Критериите по които се оценяват писмените работи са:

• умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.

• оригиналност – до 30 т.

• убедителност – до 30 т.

За участие в областния кръг на олимпиадата се класират ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75 точки.

3. Учениците, участници в олимпиадата, подават декларации по т. 10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката (за съгласие за публикуване на резултатите) до директора на училището, в което се обучават. Популяризирането на резултатите на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ става съгласно Приложение 1 (Раздел V) към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година.

4. На 01.02./ петък/ и 04.02.2019 г. /понеделник/ от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в РУО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава на старши експерта по ОНГОР - д-р Мая Митренцева:

- протокол на всички явили се ученици и техните резултати, заверен с подпис и печат от директора на училището;

- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;

- писмените работи на класираните за областния кръг ученици;

- ксерокопие на декларациите на учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. За останалите ученици директорът представя декларация, че декларациите на учениците се съхраняват в училището.

Таблицата с класираните ученици във формат Word се изпраща задължително в срок до 01.02.2019 г.  на имейл: rio_mmitrenceva@abv.bg

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД