Определяне на училища, на които да се постави Национална задача да реализират дистанционната форма на обучение

07.12.2017

Определяне на училища, на които да се постави Национална задача да реализират дистанционната форма на обучение

Изх. № РУО1-28947/07.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-409/ 06.12.2017 г., вх. № РУО1-28752/ 06.12.2017 г. в РУО – София-град, относно определяне на училища, на които да се постави Национална задача да реализират дистанционната форма на обучение на учениците в страната, Ви уведомявам за следното:

В изпълнение на чл. 66 от Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, училище с национално значение е това, което дългосрочно изпълнява национална задача, възложена със заповед на министъра на образованието и науката. Националната задача е с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области в страната и за изпълнението на която е осигурено целево финансиране от държавния бюджет. Националната задача не е пряко свързана с образователния процес за завършване на клас, етап или степен за придобиване на образование.

Националната задача за определяне на училище - дистанционен център е свързана с политиката за модернизиране на образованието, повишаване на обхвата на учащите се, постигане на високо качество и достъпност, формиране на устойчиви нагласи за учене през целия живот.

Училището (училищата), на което се постави Национална задача да реализира дистанционната форма на обучение на учениците в училищата в страната е необходимо да спазва изискванията на нормативната уредба по отношение на организацията на дистанционната форма. За тази цел се изисква училището да има висок административен и педагогически капацитет. Задачата е дългосрочна, защото се отнася за възможността всяка година лицата да се обучават в дистанционна форма. Националната задача не е пряко свързана с изпълнението на учебния план и учебните програми и следва да постигне като цел:

-       Реализиране на дистанционна форма на обучение на учениците за осигуряване на достъп до образование и възможност за учене през целия живот.

-       Мотивиране и привличане на лица в извънучилищна възраст за учене през целия живот.

-       Осигуряване на проходимост към училищната система на лица, които са прекъснали обучението си по различни причини и възможност да продължат училищното обучение чрез компенсиране на образователни дефицити и възможности за когнитивен напредък.

Предвид гореизложеното, ако повереното Ви училище отговаря едновременно на критериите в електронната форма, следва да я попълните в срок до 16 ч. на 11.12.2017 г. 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5fU45dQOt20j5eoHyhXfBuHv0N8anxv7c9ENPS0qe7MfJeQ/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-2219/ 17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/