Отчитане на Дейност 1 – Кампания 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от детски градини и училища Възложители на обучения по Дейност 1

15.07.2019

Отчитане на Дейност 1 – Кампания 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от детски градини и училища Възложители на обучения по Дейност 1

Изх.№ РУО1- 21659/15.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

 

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на МОН с вх.№ РУО1-13686/28.06.2019 г.  и вх. № РУО1-21221/10.07.2019 г. и писмо от РУО – София-град с изх. № РУО1- 20491/ 04.07.2019 г., публикувано на сайта на РУО – София-град относно изпълнение на указанията за отчитане на Дейност 1 - Кампания 2 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви напомням, че следва да изпълнявате стриктно следните указания преди изпращане на Заявка за предоставяне на средства за окончателно плащане на проведено обучение към екипа в МОН и да проверите следното:

 1. Попълнени ли саАнкетни карти за удовлетвореност от всички педагогически специалисти, участвали в обучението? - Попълването на анкетите се извършва САМО електронно и лично през профила на всеки педагогически специалист. Допуска се изключение за качване в информационната система на анкетни карти на хартиен носител, но само за обучения, проведени преди 12 юни 2019 г. В тези случаи възложителите следва да качат сканираните анкетни карти в системата и да уведомят по електронна поща екипа на проекта за да бъде извършено служебно отразяване на данните, вместо самите участници.
 2. Всички удостоверения качени ли са от Изпълнителя в информационната система на проекта?
 3. Всички документи от Изпълнителя качени ли са в системата към съответната група, съответно отварят ли се файловете?
 4. Изпълнителят спазил ли е задължението си към отчетните документи да представи Таблица - микроданни ( в excel формат) и присъствен списък на групата?
 5. Броят и данните за участниците, посочени в Таблица – микроданни, съответстват ли на тези от присъствения списък, и съответно на общия брой Удостоверения качени в информационната система?
 6. Качени ли са всички отчетни документи от Възложителя?
 7. Заявката за предоставяне на средства за окончателно плащане за проведено обучение по проекта се изпраща на екипа на проекта, едва след като е извършена проверка от страна на Възложителя и е установено, че всички отчетни документи са налични в информационната система.
 8. При изготвянето на Заявката за окончателно плащане следва да се попълва само т.2, както и задължително трябва да бъде упоменат номера на групата.
 9.  

  Заявката ще бъде върната за корекция от Възложителя, при установени несъответствия в документите или при липсващи такива в информационната система.

  Преводът на средства от проекта се извършва САМО след коректно отчетени документи в информационната система.

   

  Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД