Отчитане на Дейност 1 – Кампания 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от детски градини и училища Възложители на обучения по Дейност 1!!!

01.08.2019

Отчитане на Дейност 1 – Кампания 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от детски градини и училища Възложители на обучения по Дейност 1!!!

Изх.№ РУО1- 23220/31.07.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ

„КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх.№ РУО1-23060/29.07.2019 г. относно предстоящата подготовка на трети междинен отчет за изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г Ви уведомявам, че следва в качеството Ви на възложители (Училища/Детски градини) да проверите дали в Информационната система на проекта са „качени“ всички документи, доказващи изпълнението на Дейност 1 – Кампания 2 – краткосрочните обучения с педагогическите специалисти.

Отчетът обхваща проведените обучения в периода от 01.02.2019 г. до 31.07.2019 г., като документацията за тях следва да бъде налична /качена/ в платформата, както и да е коректно изготвена и попълнена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД