Отчитане на първо класиране, прием в VIII клас

05.07.2018

Отчитане на първо класиране, прием в VIII клас

Изх. № РУО1-17638/ 05.07.2018 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, 

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Отчитането на резултатите от първо класиране ще се осъществи в сградата на НПГПТО "Ломоносов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 148 на 06.07.2018 г. след 18:00 часа.

 

В случай, че имате информация за всички ученици от листингите за Вашето училище можете да предадете документите по-рано.

 

Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата и носете подадените заявления за второ класиране, подредени по паралелки. 

Върху листингите, раздадени от РУО, се отбелязва срещу имената на всеки ученик:

код „1” – „записал се” – със зелено

код „0” – „подал заявление за II класиране” – със синьо

код „2” – „не се явил” – с червено

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД