Оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за IX клас в училищата с интензивно изучаване на чужд език

26.06.2018

Оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за IX клас в училищата с интензивно изучаване на чужд език

Изх. № РУО1-16499/26.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания в дирекция „Учебници и училищна документация"

на Министерство на образованието и науката относно оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за IX клас в училищата с интензивно изучаване на чужд език по учебните предмети история и цивилизации, биология и здравно образование, география и икономика, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, Ви информирам следното:

              На учителите, преподаващи в училища с интензивно изучаване на чужд език, които са определени от директора да оценяват проектите на учебници за IX клас по горепосочените предмети за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, уеб системата (платформата) предоставя достъп и до проектите на учебници за IX клас по същите учебни предмети, които представляват втора част за IX клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. В случаите, в които не е осигурен достъп на учители, добавянето на достъпа на учителите до проектите на учебници се извършва служебно в платформата за оценяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД