Оценяване на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас

07.06.2018

Оценяване на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас

Изх. № РУО1-14567/06.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА  НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

Относно:  Втори етап от оценяването на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас, на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и на проекти на учебници за V клас по общообразователните учебни предмети испански език и италиански език

 

 

Във връзка с откритите със Заповед № РД 09-1774/13.03.2017 г. и със Заповед № РД 09-2306/25.04.2017 г на министъра на образованието и науката процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

 • учебници и учебни комплекти за Ш клас;
 • учебници за VII клас;
 • учебници за IX клас за общообразователна подготовка по рамкови учебни планове

по чл. 12,  ал. 2, т. 5-14, т. 16-18, т. 20-21, т. 23-24 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план;

 • учебници за IX клас за общообразователна подготовка по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 22 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план;
 • учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР);
 • учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

 

 • учебници за V клас по испански език
 • учебници за V клас по италиански език,

със Заповед № РД 09-954/31.05.2018 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас, на учебни комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво А1 и на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и на учебници за V клас по общообразователните учебни предмети испански език и италиански език и приложенията към тях - протоколи, карти за оценяване на пригодността и График за провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти.

В Указанията са разписани дейностите по оценяване на пригодността на проектите, за които отговаря директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В Графика са посочени сроковете.

Указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници".

Във връзка с организирането и провеждането на втория етап на процедурите - оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите, моля за следното:

Директорите на училищата да създадат организация за:

 • приемането на проектите на учебници и на учебни комплекти във времето от 9.00 до 17.30

часа съгласно Графика - до 25 юни 2018 година включително;

 • оценяването на проектите на учебници и учебни комплекти от учителите - до 08.07.2018 година;
 • избор от учителите на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници и учебни комплекти - от 25.07. до 30.07.2018 г.;
 • подаване на заявки от директорите на училищата - до 30.07.2018 г.;
 • сключване на договори за закупуване и доставка - до 03.08.2018 г.

 Крайният срок за доставка, който трябва да бъде посочен в договора, е до 10.09.2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД