Подаване на данни за деца и ученици със СОП и специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане в образователните институции в област София-град

08.11.2018

Подаване на данни за деца и ученици със СОП и специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане в образователните институции в област София-град

Изх. № РУО1-28542/08.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28411/06.11.2018 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на чл. 145, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за приобщаващото образование и чл. 24, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование следва да предоставите информация за:

  • деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/, които се обучават в поверената Ви образователна институция;
  • ресурсни учители и други специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и учениците със СОП;
  • помощници на учителя.

В Таблица 1 за деца и ученици със СОП е необходимо да попълните информация за броя на децата и учениците, възраст, клас или група, вид на увреждане или затруднение, № на Заповед за допълнителна подкрепа, срок на допълнителна подкрепа, име на специалист, който извършва подкрепата.

В Таблица 2 за педагогически специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане е необходимо да въведете данни за ресурсния учител, логопед, психолог, друг специалист, назначен към съответното училище/детска градина – име, длъжност, специалност или допълнителна квалификация, имейл и телефон, брой деца и ученици в групата.

В Таблица 3 за помощник на учителя, е необходимо да въведете данни за назначеното на тази длъжност лице – име, образование /специалност/, допълнителна квалификация, имена на децата и учениците, с които работи.

 

Моля да се придържате към формата на таблиците и да попълните данните коректно, ако са приложими за Вашата институция.

 

В срок най-късно до 15.11.2018 г. попълнете и изпратете приложените към писмото три таблици в Excel на следния електронен адрес: rcsf@abv.bg.

Приложения:

  1. Таблица 1
  2. Таблица 2
  3. Таблица 3

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ЗЛАТКА ИВАНОВА  

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02 -2529/05.11.2018 г.

на началника на РУО  -София-град/