Подаване на заявка до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и

05.09.2019

Подаване на заявка до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и

Изх. № РУО1 – 25535/04.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25305/02.09.2019 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, има готовност да осигури ресурсни учители, психолози и логопеди за учебната 2019/2020 година на деца и ученици със специални образователни потребности, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град на посочения електронен адрес [email protected], в срок до 18.09.2019 г.

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД