Подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО (Кампания1)

10.09.2019

Подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО (Кампания1)

Изх. № РУО1-25936/09.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование и  писмо на МОН №9105-254/29.07.2019 г., вх. № РУО1-22978/29.07.2018 г.  е необходимо:

1. До 19.09.2019 г. всички столични училища и детски градини да подадат актуални данни към 15.09.2019 г., представляващи информация към Списък-образец № 1 и Списък-образец №2, в изпълнение на чл.13, ал.5 на Наредба №8/11.08.2016г. на Министъра на образованието и науката за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Данните се подават по електронен път в Модул „Институции“ от НЕИСПУО /am.mon.bg/, като трябва данните за учениците предварително да са синхронизирани с регистъра на учениците и дублираните ученици да са изтрити.

2. От 01.10.2019 г. до 10.10.2019 г. всички столични центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа и специализирани обслужващи звена подават данните – Списък-образец №3, в изпълнение чл.13, ал. 5 на Наредба № 8 / 11.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Данните се подават по електронен път в Модул „Институции“ от НЕИСПУО /am.mon.bg/.

Обръщам внимание:

1. Преди качване на актуалните данни в модул „Институции“, следва да синхронизирате информацията с регистъра за движението на децата и учениците и да отстраните дублираните деца и ученици :

-  за училищата и детските градини – към 15.09.2019 г.

- за центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа и специализирани обслужващи звена - към дата 04.10.2019 г.

2. Преди качване на данните в модул „Институции“ проверете актуалността на основната информация за вашата институция. (името на образователната институция включително, адресът, телефоните за връзка,  електронната поща, мобилен телефон на директора, актове за откриване/преобразуване, иновативно/средищно/защитено, на делегиран бюджет и др., както и актуалните данни  за педагогическите специалисти)

3. Процесът на подаване на данни в НЕИСПУО се смята за окончателен, когато след подписване на данните се избере бутона: Потвърди“.

Успешна нова учебна година!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД