Подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО (Кампания1)

12.09.2019

Подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО (Кампания1)

Изх. № РУО1- 26319/11.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата Кампания 1 за подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование Ви информирам, че oн-лайн платформата на НЕИСПУО - https://am.mon.bg - е отворена  за подаване на данните за 2019/2020 учебна година. Графикът за подаване на данни е съгласно писмо, рег. № РУО1 – 26008/10.09.2019г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД