Подаване на отсъствия за децата и учениците от 1-ви до 12-ти клас е задължително!

06.12.2017

Подаване на отсъствия за децата и учениците от 1-ви до 12-ти клас е задължително!

Изх. № РУО1- 28800/06.12.2017г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с прилагането на § 38 - Преходни и заключителни разпоредби от Закона за предучилищното и училищното образование, и чл. 1а ал., 4 от Закона за семейни помощи за деца, изискващи предоставяне по служебен път на информация за отсъствията на децата и учениците от Министерството на образованието и науката към Агенцията за социално подпомагане, от началото на 2016/2017 учебна година към Информационната система на образованието е включен нов модул – „Отсъствия на децата и учениците“.

Информация за отсъствията следва да се подава ежемесечно от всички директори на училища и детски градини за всички направени през предходния месец отсъствия (по уважителни причини и без уважителни причини) на децата и учениците в дневна, вечерна и комбинирана форма на обучение, както и за учениците в задочна и индивидуална форма и децата на почасова организация на учебния ден за периодите, в които за тях са предвидени присъствени занятия. Данни за отсъствията следва да се подават за децата в задължително предучилищно образование (трета възрастова подготвителна група и четвърта възрастова подготвителна група) и за учениците от 1-ви до 12-ти клас. Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група - в дни.

Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието - модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 5-то число на следващия месец. Данните се подават в платформата http://ots.mon.bg чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС или от друга ползвана от училището/ детската градина електронна система за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.

 

Децата и учениците от списъка с институциите няма да бъдат подадени към АСП

При настъпили проблеми и въпроси при подаване или подписване на данните, директорите могат да се свързват с екипа на АдминСофт – тел. 02 869 1618, 02 490 1618, e-mail support@adminpro-bg.com.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД