Покана за продължаващо образование  по философия, гражданско образование и политология  през учебната 2018/2019 г.

11.06.2018

Покана за продължаващо образование  по философия, гражданско образование и политология  през учебната 2018/2019 г.

 

Изх. № РУО1-14508/06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Философски факултет  на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград,  с вх. № РУО1-13981/04.06.2018 г., приложено Ви изпращам покана за продължаващо образование  по философия, гражданско образование и политология  през учебната 2018/2019 г.

 

      Приложение:  Покана за обучение

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД